ul. Piotrkowska 62, 90-105 Łódź, Polska

Wynajmij apartament w centrum Łodzi: (+48) 600 251 359, info@apartments-lodz.com Zobacz wynajem apartamanentów na facebook

apartamenty na wynajem Łódź

KONTAKT

Imię i nazwisko:

E-mail:

Telefon:
Data wynajmu od:
Data wynajmu do:
Ilość osób:
Wiadomość:
Zapoznałem się z klauzulą RODO:

Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dariusz Świątczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „FIRMA DALEKS Dariusz Świątczak” ul. Piotrkowska 62 lok 7A, 90-105 Łódź, NIP: 982-000-75-37, REGON: 100222878, zw. dalej „Administratorem”.
 2. Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres: ul. Piotrkowska 62 lok 7A, 90-105 Łódź, za pośrednictwem poczty e-mail: daleks@wp.pl lub telefonicznie +48 600 251 359.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać wyłącznie w następujących celach: dla realizacji umowy najmu i czynności bezpośrednio lub pośrednio z nią związanych, dla celów podatkowych, a także mogą być one przetwarzane dla roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeżeli takie się pojawią.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy najmu, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na mnie ciąży, np. zgłoszenie umowy najmu do Urzędu Skarbowego) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w dokumentacji papierowej oraz systemach elektronicznych na potrzeby związane z umową najmu lokalu, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemu informatycznego np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, wykrywaniem nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy najmu. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.
 7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty, posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, Gmina Miasto Łódź (Urząd Miasta Łodzi), a także podmioty świadczące na moją rzecz usługi księgowe, informatyczne, prawne, sprzątające.
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywanej umowy najmu, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy najmu oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich usunięcia, poprawienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 11. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
wpisz: zxhq

Informacje kontaktowe

Lokalizacja mieszkań ul. Piotrkowska 62
90-105 Łódź, Polska

Telefon +48 600 251 359

Mail info@apartments-lodz.com

Apartamenty Łódź
Zobacz gdzie są nasze apartamenty

Strony internetowe Łódź Blumo Łódź